تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي

فصل هفتم : چارچوب نهادی نظام فرهنگی کشور


1- سياست‌گذاري كلان و نظارت و ارزيابي
سياست‌گذاري و تصميم‌گيري کلان و راهبردي نظام فرهنگي براي اجرايي كردن نقشة مهندسي فرهنگي کشور و نظارت و ارزيابي بر حسن اجراي آن و تصويب اسناد ملي فرهنگي اولويت‌دار بر عهدة شوراي عالي انقلاب فرهنگي است که با سازکار مورد نظر اين شورا انجام مي‌گيرد.

2- سياست‌گذاري اجرايي و راهبري اجراي نقشة مهندسي فرهنگي كشور
با هدف راهبري و اجرايي کردن نقشة مهندسي فرهنگي کشور،  «ستاد هماهنگي و راهبري اجراي نقشة مهندسي فرهنگي کشور» با رياست رئيس جمهور با وظايف و ترکيب زير تشكيل مي‌شود:

الف) وظايف ستاد
1. تقسيم كار ملي و ايجاد هماهنگي براي اجراي نقشه مهندسي فرهنگي كشور در سطح ملي و استاني و پيش‌بيني سازكارهاي لازم براي تحقق آن در قالب برنامه‌هاي پنج ساله و قوانين بودجه سالانه كشور؛
2. پيشنهاد و روزآمدسازي سندهاي تخصصي و موضوعي ذيل نقشه مهندسي فرهنگي كشور به شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي تصويب؛ 
3. نظارت بر پيشرفت اجراي نقشه مهندسي فرهنگي كشور و ارزيابي ميزان تحقق آن و ارائه گزارش سالانه به شوراي عالي انقلاب فرهنگي؛
4. روزآمدسازي نقشه مهندسي فرهنگي كشور براساس نتايج رصد و پايش اوضاع محيطي و تحولات جهاني با رويكرد آينده‌پژوهي و پيشنهاد اصلاح آن به شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي تصويب؛
5. نظارت بر اجراي پيوست‌ فرهنگي طرح‌هاي مهم و كلان كشور و ارزيابي آن؛
6. رصد تغيير و تحولات فرهنگي و اجتماعي كشور و ارائه نتايج آن به شوراي عالي انقلاب فرهنگي.
ب) اعضاي ستاد
1. رئيس‌جمهور يا معاون اول رئيس‌جمهور(رئيس)؛
2. دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي(دبير)؛
3. چهار نفر از اعضاي حقيقي شوراي عالي انقلاب فرهنگي به انتخاب آن شورا؛
4. وزير كشور؛
5. وزير علوم، تحقيقات و فناوري يا معاون ذي‌ربط؛
6.وزير ورزش و جوانان؛
7. وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي؛
8. وزير آموزش و پرورش؛
9. رئيس كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي؛
10. رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي؛
11. رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران؛
12. رئيس سازمان تبليغات اسلامي؛
13. رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور يا معاون ذي‌ربط؛
14. معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده؛
15. رئيس شوراي فرهنگي اجتماعي زنان و خانواده؛
16. يكي از معاونين قوه قضاييه به انتخاب رئيس قوه قضاييه؛
17. نماينده شوراي عالي حوزه علميه؛
18. دبير شوراي عالي فضاي مجازي؛
19. رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها؛
20. رئيس شوراي سياست‌گذاري فرهنگي بين‌المللي؛
21. رئيس دانشگاه آزاد اسلامي.
تبصره1. آئين‌نامه داخلي ستاد درخصوص نحوه تشكيل جلسات، حدنصاب رسميت و اعتبار مصوبات آن به تصويب ستاد مي‌رسد.
تبصره2. باتوجه به تنوع ارتباط نظام فرهنگ با عرصه‌هاي مختلف همچون اجتماعي، سياسي، آموزشي، علم و فناوري، ‌اقتصادي، حقوقي، قضايي، نظامي و انتظامي، در موارد لازم از وزرا و رؤساي نهادهاي ذي‌ربط براي شركت در جلسات ستاد و كميسيون‌هاي مربوط با حق رأي و صاحبنظران ذي‌ربط بدون حق رأي دعوت مي‌شود.
تبصره3. ستاد مي‌تواند حسب مورد، كميسيون‌ها و كميته‌هاي تخصصي مورد نياز را با حضور اعضاي ستاد و مسئولان نهادها و دستگاه‌هاي اجرايي كشور و صاحب‌نظران ايجاد و نسبت به تقسيم كار براي اجراي نقشه مهندسي فرهنگي کشور توسط نهادها و دستگاه‌هاي مزبور، اقدام نمايد.

ج) تقسيم كار استاني
هماهنگي تحقق نقشه مهندسي فرهنگي در استان‌ها برعهده «ستاد هماهنگي نقشه مهندسي فرهنگي استان» كه به اختصار «ستاد استان» ناميده مي‌شود، خواهد بود.
تبصره- انجام وظايف ستاد استان برعهده شوراي فرهنگ عمومي استان‌ها مي‌باشد. اصلاحات مربوط به وظايف، تركيب و نحوه فعاليت شوراي فرهنگ عمومي استان‌ها به عنوان «ستاد استان» توسط ستاد هماهنگي و راهبري اجراي نقشه مهندسي فرهنگي كشور به تصويب خواهد رسيد.